Botany in School Project

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการผ่านพันธุ์พืช

เค้าโครงโครงงาน

เค้าโครงงานเรื่อง  การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ  (ดอกมะลิ )


   หน่วยงานที่รับผิดชอบ   :   โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม  
   ลักษณะโครงการ  :    ทดลอง

 
   หลักการและเหตุผล


     มะลิเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่นับว่ามีความสำคัญมากและใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ทำพวงมาลัย น้ำมันหอมระเหย ต้นดอกมะลินั้นมีราคาแพง ส่วนมากจะปลูกในฤดูฝนจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าทุกฤดูและใช้ระยะนานพอสมควรที่ต้นดอกมะลินั้นจะออกดอกซึ่งดอกมะลิเป็นดอกสิริมงคลที่ไว้ทำในพิธีต่างๆผู้วิจัยจึงคิดที่จะทดลองทำสูตรอาหารสำหรับดอกมะลิโดยใช้ปุ๋ยสูตร 18-18-18 ซึ่งมีธาตุประกอบคือ N P K ช่วยทำให้ต้นพืชนั้นมีความเจริญเร่งดอกผลใบในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของดอกมะลิ ส่งผลให้ระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้นลง ได้ดอกมะลิจำนวนมาก อีกทั้งช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืชของดอกมะลิและช่วยลดต้นทุนในการซื้อสูตรอาหารมาตรฐานที่มีราคาแพงและไม่จำกัดฤดูอีกด้วย     


  วัตถุประสงค์            
     1 เพื่อศึกษาขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นดอกมะลิ      
     2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสูตรอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของต้นดอกมะลิ   
     3 เพื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารมาตรฐานคือ Murashige and Skoog กับสูตรอาหารที่คิดค้นขึ้น 

   
  เป้าหมาย            
    เชิงปริมาณ              ดอกมะลิปราศจากเชื้อและมีจำนวนมาก      
    เชิงคุณภาพ          ได้สูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะลิที่มีประสิทธิภาพสูง 

 
  วิธีการดำเนินงาน 

         ตอนที่ 1  เตรียมวัสดุอุปกรณ์

  1.1 วัสดุอุปกรณ์

      1.ขวดแก้วเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

      2.คีมคีบ(forsep)

      3.ไหนึ่ง  หม้อนึ่ง

      4.เหยือกน้ำขนาด 1000 ml.

      5.กระบอกตวงสาร 250ml.

      6.หม้อ

      7.กระดาษฟอยด์อะลูมิเนียม

      8.ตะเกียงแอลกอฮอล์

      9.พลาสติกใส

      10.ใบมีด

      11.ถุงมือ

      12.ตะแกรงหรือชั้นวางอุปกรณ์

      13.ผ้าปิดจมูก

      14.บิกเกอร์ขนาดต่างๆ

      15.เสื้อกาวน์

1.2สารเคมี

      1.น้ำกลั่น

      2.หัววุ้น

      3.น้ำยาล้างจาน

      4.แอลกอฮอล์

      5.crorox(ไฮเตอร์)

      6.วิตามินb conplax 

      7.สูตรอาหารMS

      8.สารเร่งNAA

      9.ปุ๋ยสูตร 18-18-18

 ตอนที่ 2 วิธีการเตรียมอาหาร

    1.นำอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ไปนึ่งฆ่าเชื้อในน้ำที่มีอุณหภูมิ  90-100 เซลเซียสประมาน 20นาที(ก่อนนึ่งให้วางอุปกรณ์ไว้ห่างกันประมาณ1.5cm.)จากนั้นใส่กล่องมิดชิดเก็บใส่ตู้      

    2.นำปุ๋ยสูตร 18-18-18  1.5 g  น้ำตาลทราย  30  g  ผงวุ้น  7  g  ใส่ลงในหม้อ   

    3.ปรับค่า  ph  โดยใช้น้ำขี้เถ้าและน้ำสมสายชู  ให้มีค่า  ph  5.5 – 5.8     

    4.นำส่วนผสมทั้งหมดไปต้มแล้วคน ให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเป็นเนื้อเดียวกัน    

    5.นำส่วนผสมที่ต้มแล้วเทลงในขวดแล้วปิดฝาแล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ    

   ตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารสูตรปุ๋ย 18-18-18   +   วิตามิน B   ที่มีผลต่อการแตกใบของดอกมะลิ
     1.ทำความสะอาดก้านดอกมะลิด้วย แล้วใช้   Clorox 20%  ในการทำความสะอาดก้านดอกมะลิ 3 ครั้งแล้ว นำไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ 10 ขวด        

    2.สังเกตการเปลี่ยนแปลง ทุก 2 วัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับสูตร   Murashige and Skoog

   ตอนที่ 4 การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารสูตรปุ๋ย  18-18-18  +   วิตามิน B   +     NAA ที่มีผลต่อการออกดอกมะลิ 
    1.ถ่ายเนื้อเยื่อลงในสูตรอาหาร 18-18-18   +   วิตามิน B   +     NAA    
    2.สังเกตการเปลี่ยนแปลง ทุก 2 วัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับสูตร   Murashige and Skoog   
    3.สังเกตและบันทึกผลการทดลอง เป็นตาราง กราฟ      

  ระยะเวลาดำเนินการ   4 เดือนตั้งแต่ มีนาคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2554             
  สถานที่ดำเนินงาน      โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม         
  งบประมาณ       2,500 บาท
 

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ           
    1.ได้สูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับดอกมะลิ       
    2.ลดต้นทุนในการซื้อสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ      
    3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

Views: 548

Comment by kru'jib on March 29, 2011 at 15:15

ตอนที่ 2  หลังจากฆ่าเชื้อด้วยคลอรอกซ์แล้วลืมล้างน้ำ รึป่าว หรือว่าพิมพ์ตกหล่น  แล้วก็ล้างคลอรอกซ์ครั้งเดียวก็พอมั้ง

 

Comment by chirasak on March 31, 2011 at 9:55
เขียนได้ดีครับ และอย่าลืมที่อาจารย์จิบให้ข้อเสอนแนะด้วยนะครับ อีกอย่างการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตควรเก็บเป็นระยะนะครับ การเขียนขอเสนอโครงงานนี้ต้องไม่ลืมว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ว่า ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะได้ตามนี้ ดังนั้นเมื่อทำไปแล้วผลที่ออกมาเป็นอย่างไร หรือไม่เป็นอย่างที่ต้องการขอให้เราเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย ส่วนไม่สำเร็จอย่างไรก็ต้องให้เหตุผลว่าไม่สำเร็จแบบไหน เราไม่ต้องไปกล้วว่าทำไม่สำเร็จแล้วใครจะว่า เพราะว่าเป็นงานวิจัย
Comment by MoMay on April 1, 2011 at 10:36

เขียนได้ดีนะค่ะ ??

 

Add a Comment

You need to be a member of Botany in School Project to add comments!

Join Botany in School Project

แนะนำนักวิชาการ

Shawn Mayes

-----------------

       ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ

--------------

คุณตรงธรรม เครือประดิษฐ์

-----------------

       ดร.อรนุช ลีลาพร

-----------------

     ดร.ยินดี ชาญวิวัฒนา

-----------------

ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

-----------------

       Frank Tromble

-----------------

อ.อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร [วว.]

------------------

       อ.ศศธร ศรีวิเชียร

-----------------

       ธัญญ์ณัช บุษบงค์

-----------------

พีรวัธน์ จันทนกูล

-----------------

© 2016   Created by Peerapatcha [tummy] Hirunrut.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service